Zásady spracovania osobných údajov Privacy Policy

Spoločnosť Creditinfo CEE a.s., IČ: 27600297, so sídlom Rohanské nábřeží 670/19, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, pod spisovou značkou B 26945 („My“), týmto dokumentom informuje, akým spôsobom sú spracovávané Vaše osobné údaje ako žiadateľa o výpis z Ukrajinských databáz z registra kreditnej histórie („Výpis“). Aby sme obdržali informácie o Vašej žiadosti o Výpis, je do procesu odovzdania osobných údajov zapojených niekoľko sprostredkovateľov (títo sú uvedení v bode 3 týchto zásad). Požiadať o Výpis môžete prostredníctvom stránky www.niesomdlznik.sk („Portál“).
V tomto dokumente je uvedené, aké osobné údaje spracovávame, na aké účely, na akom právnom základe, ako dlho sú údaje uchované alebo aké máte práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov.
Osobné údaje sú spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

 1. Rozsah spracovávaných osobných údajov
  Spracovávame nasledujúce informácie:

  • Kontaktné údaje.
   Na Portáli pre zaslanie požiadavky musíte zadať svoje meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo.
  • Osobné údaje, ktoré si od Vás vyžiadame na presnú identifikáciu.
   Vzhľadom k tomu, že v rámci Portálu Nám vyplníte len niektoré svoje údaje, požiadame spoločnosť міжнародне бюро кредитних історій, so sídlom 03117, Ukrajina, Kyjev, Pobedy Ave., 65, kancelária 306, ktorá patrí do skupiny Creditinfo International GmbH a zaisťuje výpisy na území Ukrajiny, aby Vás ďalej kontaktovala. Táto spoločnosť si od Vás vyžiada ďalšie informácie, pretože ju poverujeme, aby Vás dostatočne identifikovala a zistila zhodu s požadovaným výpisom. Preto budeme spracovávať kópiu Vášho pasu, dokladu totožnosti a ďalšieho dokladu pre verifikáciu.
  • Osobné údaje vo vytvorenom Výpise.
   Potom, čo vytvoríme Výpis, budeme spracovávať identifikačné údaje, pozitívne a negatívne údaje získané z databáz spoločnosti, ktorá patrí do rovnakej skupiny spoločností, a ktoré súvisia s obchodnými vzťahmi, v ktorých vystupujete. V rámci registra nie sú spracovávané zvláštne kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 GDPR.
 2. Účel a právny základ pre spracovanie
  Kontaktné údaje spracovávame z toho dôvodu, aby sme Vás mohli kontaktovať v nadväznosti na Vašu požiadavku vznesenú na Portáli a túto požiadavku vybaviť. Osobné údaje potrebujeme tiež z dôvodu vykonania ďalšej identifikácie. Právnym základom tohto spracovania je plnenie vzájomných zmluvných povinností v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, teda aby sme Vám poskytli služby, o ktoré ste požiadal. Osobné údaje sú spracovávané aj z dôvodu oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý spočíva v overení žiadateľa a v ochrane prípadných právnych nárokov, ktoré proti Nám vznesiete.
  Osobné údaje, ktoré si od Vás vyžiadame pre presnú identifikáciu spracovávame práve pre účel odovzdania spoločnosti, ktorá výpis zaisťuje a zaistenie Vašej identifikácie. Musíme overiť Vašu totožnosť, aby sme boli schopní splniť vzájomný zmluvný vzťah medzi Vami a Nami v zmysle článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na Nás vzťahuje v zmysel článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, pretože nám právne predpisy ukladajú povinnosť túto identifikáciu vykonať.
  Osobné údaje vo vytvorenom Výpise sú spracované za účelom poskytnutia Výpisu a splnenia zmluvné povinnosti medzi Vami a Nami podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a ďalej tieto údaje uchovávame pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, pretože musíme byť schopní centrálnej banke preukázať dôvod transpozície reportu.
 3. Identifikácia subjektov, ktoré majú prístup k Vašim osobným údajom
  K Vašim osobným údajom majú prístup nasledujúci príjemcovia osobných údajov:
  Register úverov, s.r.o., IČO: 48164518, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika – táto spoločnosť ako spracovateľ osobných údajov má prístup k Vašim kontaktným údajom, aby mohla Váš kontakt odovzdať Nám a mohla zaistiť platbu za poskytnutie Výpisu. Už však nebude spracovávať Vaše ďalšie údaje na presnú identifikáciu či Výpisy. K týmto údajom sa ani nedostane a nebude teda ani príjemcom týchto osobných údajov.
  міжнародне бюро кредитних історій, so sídlom 03117, Ukrajina, Kyjev, Pobedy Ave., 65, kancelária 306. – táto spoločnosť pre Nás zaisťuje vykonanie Vašej identifikácie a následne tiež zaistenie a vytvorenie Výpisu, ktorý Vám následne zašleme. Odovzdanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zmluvy medzi Nami a Vami v zmysle článku 49 ods. 1 písm. b) GDPR.
  Ďalej máme na základe zákona povinnosť odovzdávať osobné údaje na vyžiadanie orgánom štátnej správy, prípadne finančným inštitúciám, bankám a ďalším regulačným orgánom, ak nás o to požiadajú
 4. Po akú dobu budeme Vaše osobné údaje spracovávať
  Vaše osobné údaje budú uložené po dobu, počas ktorej existuje účel na ich uloženie. Osobné údaje potrebujeme po dobu, počas ktorej existuje zmluvný vzťah medzi Nami a Vami. Následne potrebujeme Vaše osobné údaje pre prípadnú ochranu pred Vašimi vznesenými nárokmi a reklamáciami. Podľa právne predpisov máme tiež povinnosť uchovať Vaše osobné údaje po dobu 6 mesiacov, kedy môžeme byť regulačnými orgánmi vyzvaní na preukázanie dôvodu vykonania reportu.
 5. Vaše práva
  Vo vzťahu k Nami vykonávanému spracovaniu Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:
  – právo na prístup k osobným údajom;
  – právo na opravu;
  – právo na výmaz („právo byť zabudnutý“);
  – právo na obmedzenie spracovania údajov;
  – právo vzniesť námietku proti spracovaniu;
  – právo na prenositeľnosť údajov;
  – právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.
  Vaše práva sú nižšie vysvetlené, aby ste si dokázali urobiť jasnejšiu predstavu o ich obsahu.
  Právo na prístup znamená, že si kedykoľvek môžete požiadať o Naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú, potom na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať, či máte právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracovanie či vzniesť námietku, odkiaľ sme osobné údaje získali a či dochádza na základe spracovania Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov.
  Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov, ak by boli nepresné alebo neúplné.
  Právo na výmaz znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ (i) už nie sú potrebné pre účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, (iv) ukladá Nám to zákonná povinnosť alebo (v) vo vzťahu k osobným údajom, na spracovanie ktorých ste udelil súhlas, tento súhlas odvoláte.
  Právo na obmedzenie spracovania znamená, že pokiaľ nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadom spracovanie Vašich osobných údajov, nesmieme Vaše osobné údaje spracovávať inak ako tak, že budeme mať iba uložené a prípadne ich môžeme použiť iba s Vaším súhlasom alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.
  Právo vzniesť námietku znamená, že môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame z dôvodu oprávneného záujmu. Táto námietka bude vyhodnotená a následne Vám oznámime, či sme jej vyhoveli a Vaše údaje nebudeme naďalej spracovávať, alebo že námietka nebola dôvodná a spracovanie bude pokračovať. Každopádne po dobu, kým bude námietka vyriešená, bude spracovanie obmedzené.
  Právo na prenositeľnosť znamená, že máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste Nám poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy, a ktoré sú zároveň spracovávané automatizovane, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo na to, aby boli tieto osobné údaje odovzdané priamo inému správcovi. Ak máte pripomienky alebo sťažnosť týkajúcu sa ochrany osobných údajov, dotaz či uplatňujete niektoré zo svojich práv, kontaktujte prosím Našu zodpovednú osobu na e-mailovej adrese jakub.burian@creditinfo.com. Na Vaše otázky či pripomienky odpovieme do jedného mesiaca. Na Našu činnosť taktiež dohliada dozorný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, na ktorom môžete podať sťažnosť v prípade, že máte o našom spracovaní pochybnosti. Viac informácií nájdete na adrese www.uoou.cz.
 6. Zmeny Zásad 
  Naše zásady môžu byť z času na čas zmenené. Všetky zmeny zverejníme na Portáli a pokiaľ sa bude rokovať o významné zmeny, budeme Vás informovať podrobnejšie (v prípade niektorých služieb môžeme zmeny Zásad oznamovať e-mailom). Predchádzajúce verzie týchto zásad pre Vás archivujeme, aby ste k nim mali aj v budúcnosti prístup.
  Tieto zásady sú účinné od 01.09.2022.