O výpise

Výpis je prehľad plnenia Vašich úverových záväzkov, a to vrátane zoznamu pohľadávok po splatnosti, ktoré sú evidované v registri IBCH.
Databázu registra IBCH tvoria informácie od stovky spoločností (napr. Ukrsibbank (skupina BNP Paribas), banka Alfa, Renaissance, Russian Standard, Ideabank, OTP,  VTB, Delta bank, …) a obsahuje pozitívne (splácanie riadne a včas) i negatívne údaje (dáta o omeškaní alebo nesplácaní) jednotlivcov i spoločností.

Výpis je určený pre posúdenie miery rizika pri poskytovaní služieb občanom Ukrajiny na území Slovenskej republiky.
Výpis negarantuje poskytnutie finančných prostriedkov (napr. úver) alebo nárok na službu (napr. nájom nehnuteľnosti), o ktorú občan Ukrajiny žiada alebo má záujem.
Poskytovanie služieb alebo finančných prostriedkov sa riadi podľa individuálnych pravidiel a podmienok konkrétneho subjektu, pričom výpis môže byť v tomto smere veľmi nápomocný. Výpis nie je záväzný pre slovenské banky
Výpis sa môže využívať pri preukazovaní dobrej platobnej morálky pri hľadaní si nového ubytovania alebo novej práce.

Po vyplnení príslušného formulára, zaplatení ceny výpisu a overení Vašej totožnosti obdržíte výpis e-mailom vo formáte PDF v slovenskom a ukrajinskom jazyku.

V prípade, že obdržíte prázdny výpis, ide o pozitívnu informáciu, že v registri nie sú vedené žiadne záznamy s Vašimi osobnými údajmi. Nejedná sa teda o chybu a táto skutočnosť nie je dôvodom pre reklamáciu poskytnutej služby.

Platnosť výpisu nie je časovo obmedzená, avšak dáta v registri sa aktualizujú denne a preto odporúčame predkladať výpis nie starší ako 30 dní.

Spoločnosť Register úverov, s.r.o., ani spoločnosť Creditinfo CEE, a.s., resp. IBCH nezodpovedajú za kvalitu dát vo výpise.

V prípade, že výpis obsahuje zastaralé alebo chybné údaje, kontaktujte prosím priamo príslušný register prostredníctvom e-mailovej adresy info@credithistory.com.ua 

Cenník

Cena za 1 výpis je 9,00 EUR s DPH.

Vzhľadom k súčasnej situácii občanov Ukrajiny nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky sme sa rozhodli, že výpis budeme až do odvolania poskytovať ZDARMA!

Výpis vo formáte PDF obsahuje slovenskú a ukrajinskú jazykovú verziu.