OBCHODNÉ PODMIENKY „Nedlžím na Ukrajine“

Sme spoločnosť Creditinfo CEE a.s., IČ: 27600297, so sídlom Rohanské nábřeží 670/19, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, pod spisovou značkou B 26945 („My“). Kontaktná e-mailová adresa: info@creditinfo.com

 1.  Úvodné ustanovenia
  1.1. Sme spoločnosť poskytujúca služby v oblasti poskytovania a overovania informácií o úverovej histórii osôb. Vďaka našej službe „Nedlžím na Ukrajine“ („Služba“), ktorú poskytujeme prostredníctvom portálu nášho partnera www.niesomdlznik.sk („Portál“) a za lokálnej pomoci nášho ďalšieho partnera, spoločnosti Ukrainian Bureau of Credit Histories, IČ 34299140, so sídlom: P.O. Box 7566, Dnipro, Ukraine, 49300, si môžete požiadať o overenie informácií o Vašej úverovej histórii z vybraných ukrajinských databáz a získať výpis obsahujúci ucelené informácie v slovenskom a ukrajinskom jazyku v jednom dokumente („Výpis“).
  1.2. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí Služby, ktorú uzatvárate prostredníctvom Portálu („Zmluva“), keď nás žiadate o poskytnutie Výpisu. Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Odchylné dojednania v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky sú v slovenskom a ukrajinskom jazyku. V prípade akéhokoľvek rozporu má prednosť slovenská verzia obchodných podmienok.
  1.3. Cieľom týchto obchodných podmienok je oznámiť Vám, aká máme vzájomné práva a povinnosti. V našom vzťahu sa riadime právnymi predpismi platnými v Českej republike, a to najmä zákonom č. 89/2012 Sb. Občianskym zákonníkom.
  1.4. Odsúhlasením požiadavky na poskytnutie Výpisu prostredníctvom Portálu potvrdzujete, že ste si prečítali tieto obchodné podmienky a že ste im porozumeli a súhlasíte s nimi.
 2.  Ako to celé prebieha?
  2.1. V prípade záujmu o Výpis vyplňte príslušný formulár na Portáli („Objednávka“). Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo [Objednať s povinnosťou platby].
  2.2. Údaje uvedené v Objednávke budeme považovať za správne. Podmienkou platnosti Objednávky je:
  2.2.1. vyplnenie všetkých povinných údajov vo formulári,
  2.2.2. Vaše potvrdenie o tom, že súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami a že ste sa oboznámili s informáciami o spracovaní osobných údajov (Privacy Policy) a
  2.2.3. zaplatenie ceny za poskytnutie Služby.
  2.3. Po odoslaní Objednávky a zaplatení ceny Vám obratom pošleme potvrdenie o platbe. Tým je medzi nami Zmluva uzatvorená.
  2.4. Spolu s potvrdením o platbe Vám zašleme aj tieto obchodné podmienky. V prípade potreby ďalšieho overenia Vašej totožnosti sa s Vami môžeme spojiť My alebo niektorý z našich partnerov a to telefonicky alebo iným vhodným spôsobom za účelom zaslania kópií dokumentov preukazujúcich Vašu totožnosť (najmä cestový pas, daňové číslo a pod.). Zoberte prosím na vedomie, že bez poskytnutia požadovanej súčinnosti pri overení Vašej totožnosti Vám nemusí byť Služba poskytnutá. Pokiaľ nám vyžiadanú súčinnosť neposkytnete ani do 30 dní od uzavretia Zmluvy, nemáme povinnosť Vám Službu poskytnúť. V takom prípade však nemáte nárok na vrátenie zaplatenej ceny.
  2.5. Sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. V prípade odstúpenia od Zmluvy Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v Objednávke a vrátime Vám celú zaplatenú cenu.
 3.  Čo a kam platiť?
  3.1. Cena za Službu je uvedená na Portáli a zobrazuje sa v priebehu zadávania Objednávky pred jej odoslaním. V cene je zahrnuté poskytnutie jedného Výpisu v elektronickej forme (formát PDF) v slovenskom a ukrajinskom jazyku. Informácie vo výpise zahŕňajú informácie len z týchto databáz: § Ukrainian Bureau of Credit Histories
  3.2. Cenu za Službu môžete zaplatiť len prostredníctvom Portálu, a to bezhotovostným bankovým prevodom alebo platobnou kartou on-line. V prípade on-line platby kartou prostredníctvom platobnej brány, ste povinní sa riadiť pokynmi a podmienkami prevádzkovateľa tejto platobnej brány.
  3.3. Váš záväzok zaplatiť nám cenu za Službu je splnený okamihom pripísania príslušnej ceny na určený účet. Za týmto účelom bola výberom ceny za Službu poverená spoločnosť Register úverov, s.r.o., IČO: 48164518, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 109415/B, ktorá je prevádzkovateľom Portálu.
  3.4. Pre každú platbu Vám bude vystavený a na e-mail uvedený vo formulári alebo cez ktorý spoločne komunikujeme zaslaný po jej zaplatení daňový doklad. Ten bude spĺňať požiadavky právnych predpisov. Všetky ceny uvádzame bez DPH, pokiaľ nie je na Portáli uvedené inak.
 4. Ste spotrebiteľ? Tak pozor!
  4.1. V prípade, že ste spotrebiteľ v zmysle Občianskeho zákonníka, teda osoba, ktorá voči nám vystupuje mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti, vzťahujú sa na Vás, okrem iného, aj ustanovenia tohto článku 4.
  4.2. Pred odoslaním Objednávky je Vám umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré formulár obsahuje, a to za účelom kontroly. Údaje vo formulári po odoslaní Objednávky preto považujeme za aktuálne, pravdivé a presné.
  4.3. Náklady na používanie komunikačných prostriedkov vzniknuté v súvislosti s jednaním o uzatvorení Zmluvy si hradíte samy s tým, že tieto náklady sa nijako nelíšia do základnej sadzby.
  4.4. V prípade, že Výpis nebude mať dohodnuté vlastnosti (t.j. nebude obsahovať údaje z databázy uvedenej v bode 3.1 týchto obchodných podmienok alebo v slovenskom a ukrajinskom jazyku), môžete nám takúto vadu oznámiť a uplatniť si tak práva z vadného plnenia („Reklamácia“) zaslaním e- mailovej správy na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Pre reklamáciu môžete využiť vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok. Upozorňujeme Vás, že Výpis Vám poskytujeme na základe údajov z databáz uvedených vyššie, ale nezodpovedáme za obsah týchto databáz. Údaje do databáz totiž poskytujú rôzne finančné inštitúcie, nie My. Ak bude vo Výpise uvedená napríklad chybná alebo neaktuálna informácia, nejedná sa o vadu Výpisu, ale pravdepodobne o chybu na strane príslušnej finančnej inštitúcie. V takom prípade sa môžete obrátiť na príslušnú finančnú inštitúciu alebo prostredníctvom formulára, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto obchodných podmienok, na prevádzkovateľa vyššie uvedenej databázy so žiadosťou o opravu.
  4.5. Reklamáciu vybavíme tak, že odstránime vadu Výpisu, poskytneme Vám nový Výpis alebo Vám poskytneme primeranú zľavu. Ak reklamovaná vada predstavuje podstatné porušenie Zmluvy, môžete od Zmluvy odstúpiť.
  4.6. Do 3 dní od doručenia reklamácie Vám na e- mailovú adresu správou potvrdíme, že sme reklamáciu obdržali, kedy bola reklamácia uplatnená a predpokladanú dobu vybavenie reklamácie.
  4.7. Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od jej doručenia. Táto lehota môže byť po našej vzájomnej dohode predĺžená. Ak lehota márne uplynie, môžete odstúpiť od Zmluvy.
  4.8. Vybavenie reklamácie Vám oznámime e- mailom. Ak je reklamácia oprávnená, prináleží Vám náhrada účelne vynaložených nákladov. Tieto náklady ste nám povinný preukázať, napr. účtenkami.
  4.9. Uplatnenie práv z vadného plnenia sa riadi Občianskym zákonníkom (najmä § 1810 a nasl., § 1820 a nasl. a § 2099 a nasl.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa.
  4.10. V prípade uzavretia Zmluvy na diaľku (on-line) alebo mimo našich prevádzkových priestorov, máte právo odstúpiť od Zmluvy do 14 dní od jej uzavretia aj bez udania dôvodu. Odstúpiť je možné písomne alebo zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Pre dodržanie 14 dňovej lehoty je potrebné toto odstúpenie odoslať pred uplynutím tejto lehoty. Pre odstúpenie od Zmluvy môžete využiť vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu č. 3 týchto obchodných podmienok.
  4.11. Odstúpiť od Zmluvy v zákonnej lehote 14 dní však nie je možné, pokiaľ sme Vám už na Vašu žiadosť poskytli v lehote pre odstúpenie plnenie podľa Zmluvy. Odoslaním Objednávky nás výslovne žiadate, aby sme začali s poskytnutím Služby ihneď po uzatvorení Zmluvy.
  4.12. Sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy z dôvodu dlhodobej nedostupnosti (t.j. viac ako 5 dní) databáz, z ktorých sa Výpis vytvára. V takom prípade Vás o tom bezodkladne informujeme prostredníctvom správy zaslanej na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke a vrátime Vám v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od Zmluvy všetky peňažné prostriedky, a to rovnakým spôsobom, akým boli uhradené, resp. iným Vami určeným spôsobom.
  4.13. Sme ďalej oprávnení odstúpiť od Zmluvy vo chvíli, keď technickou chybou na Portáli došlo k uvedeniu celkom zjavnej chyby v cene Služby, prípadne sa plnenie Zmluvy stane protiprávnym.
  4.14. Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa máte právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu vyplývajúceho zo Zmluvy. V tom prípade ste oprávnení obrátiť sa na Českú obchodnú inšpekciu (Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na Vás návrh a to aj v prípade, že sa spor nepodarilo vyriešiť priamo s nami. Návrh môžete podať najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy ste si svoje právo, ktoré je predmetom sporu, uplatnili u nás po prvý raz.
  4.15. Máte právo začať mimosúdne riešenie sporu on-line prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovom sídle https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4.16. Zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 5.  Spracovanie osobných údajov
  5.1. Spracovanie osobných údajov sa riadi samostatným dokumentom s názvom Zásady spracovania osobných údajov (Privacy Policy). Odoslaním Objednávky potvrdzujete, že ste sa s týmto dokumentom oboznámili.
 6. Záverečné ustanovenia
  6.1. Všetku písomnú korešpondenciu si budeme vzájomne doručovať elektronickou poštou. Naša e- mailová adresa je uvedená v záhlaví týchto obchodných podmienok. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.
  6.2. Zmluvu je možné meniť len na základe našej písomnej dohody.
  6.3. V prípade vyššej moci alebo udalosti, ktorú nie je možné predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo v súvislosti s prípadmi vyššej moci, a pokiaľ stav vyššej moci trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, môžeme od Zmluvy odstúpiť.
  6.4. Prílohou týchto obchodných podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu, vzorový formulár pre opravu chyby a vzorový formulár pre odstúpenie od Zmluvy.
  6.5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.09.2022.